MSB İŞKUR işçi alımı başvuruları nereye, nasıl yapılır? Milli…

Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB) istihdam edilmek üzere 2 bin 553 açıktan işçi aşımı için adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava tabi olacak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, sınava başvuru yapabilecek. Sınava açık iş gücü miktarının yaklaşık 4 katı oranda aday kabul edilecek.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Millî Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli işçi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. Son başvuru tarihinden itibaren 18 yaşını bitirmiş ve 36 yaşından gün almamış olmak.

2. T.C. vatandaşı olmak.

3. Milli Güvenlik Kurulu tarafından Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplara veya terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

4. Affa uğramış olsa dahi Devletin güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve zimmet, casusluk, rüşvet, irtikap, dolandırıcılık, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, hileli iflas, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere destek vermeye yönelik kullanmamış veya kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık, emeklilik ya da malullük aylığı almıyor olmak.

8. Askerlikle ilişiği bulunmamak (tecilli ya da muaf olmak, yapmış olmak).

9. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in beşinci maddesinin 1. fıkrasında paylaşılan öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

10. Başvurunun son tarihinden itibaren, iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak ya da son başvuru tarihinden itibaren ilanda paylaşılan mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel koşulları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi ya da ustalık belgesine hak kazanmasına karşın son başvuru tarihinden itibaren belgesi düzenlenmemiş olan adaylar da başvuruda bulunabilecek. Fakat, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

11. Öncelik hakkına sahip olan adaylardan, başvurdukları ilana Millî Savunma Bakanlığı tarafından davet erişmelerine rağmen mücbir nedenler haricinde gelmeyen, sınava katılmayan, işi kabul etmeyen ya da kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvurabilir. Birden çok ilana başvuranlarla MSB’ye ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışan işçilerden müracaatta bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

13. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ya da güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca olmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.

14. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden ya da meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

60deb6bd66a97c3d328286f0

DİĞER HUSUSLAR

1. Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 10:30’da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

2. Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecektir.

3. İstekli adayların kura çekimini izleyebilmeleri hususu, ülkemizi de etkisi altına alan KOVİD-19 salgını nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında ayrıca değerlendirilecektir.

4. Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri MSB resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.

5. Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

6. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacaktır.

7. Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8. Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

9. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

10. İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir. 

İşçi Alım İlanına Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ.

Açık iş gücü kontenjan dağılımını görmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Duyuruya İlişkin Dosyalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir